Hoitotyön tutkimussäätiö

Näytön lähteitä

Tiivistetyn tiedon tarve

Vaikka näyttöön perustuvaa toimintaa on pyritty edistämään jo vuosia, on yhtenä keskeisenä ongelmana ollut, ettei tutkimustieto ole jalkautunut käytäntöön. Yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa. Tutkimustietoa on kyllä saatavilla, mutta käytännössä työntekijöillä ei ole aikaa, eikä aina riittävästi taitojakaan etsiä, luotettavasti arvioida ja tiivistää tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi. Tähän tarvitaan toimijoita, jotka tuottavat luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tiedon valtavan määrän vuoksi on perustettu kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja tietokantoja, joiden tarkoituksena on etsiä, arvioida ja tiivistää tutkimusnäyttö helpommin hallittavaan ja käyttökelpoiseen muotoon. Yhteistyöverkostot tuottavat suosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia, joissa tieto vaikuttavista hoitomenetelmistä on helposti terveydenhuoltohenkilöstön saatavilla ja helpommin hyödynnettävissä päätöksenteossa.

KANSALLISET TOIMIJAT

Hoitotyön tutkimussäätiö

Suomen JBI yhteistyökeskus

 • Suomenkieliset JBI-suositukset
 • Järjestelmälliset katsaukset 

Suomalainen lääkäriseura Duodecim: Käypä Hoito   

 • Käypä Hoito-suositukset   

Fysioterapeuttiliitto

 • Fysioterapiasuositukset    

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: FinOHTA ja HALO

 • Terveydenhuollon menetelmien arviointi
 • Ohtanen - arviointiraporttien ja tiiivstelmien tietokanta

FIMEA

 • Lääkkeiden hoidollinen ja taloudellinen arviointi 

KANSAINVÄLISET TOIMIJAT

Joanna Briggs Instituutti (JBI)
Edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa tuottamalla tiivistettyä tietoa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Myös johtamiseen ja hallintoon liittyviä aiheita.

 • Järjestelmälliset katsaukset, määrälliset ja laadulliset tutkimukset
 • JBI-suositukset
 • Näytön tiivistelmät
 • Näyttöön perustuvat toimintaohjeet
 • Potilasohjeet
 • Näytön toteutumisen arviointikriteerit (PACES-ohjelma)
 • Käyttöönoton työvälineet (ohjelmistot) 

JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports: Järjestelmälliset katsaukset ja niiden protokollat, näytön käyttöönottohankkeiden raportit

JBI ohjelmistot: Tietokanta näytön hakemiseen, sisältää 10 ohjelmistoa näytön hyödyntämiseen.  
 
Cochrane Collaboration

Terveydenhuollossa käytettävän ennaltaehkäisyn, hoidon tai kuntoutuksen vaikuttavuus

 • Järjestelmälliset katsaukset   

Campbell Collaboration
Sosiaalisten toimintaohjelmien tai interventioiden vaikutukset

 • Järjestelmälliset katsaukset

The Guidelines International Network (G-I-N)
Kansainvälinen verkosto, joka kehittää hoitosuosituksia ja edistää niiden käyttöä 

 • Hoitosuositukset   

AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation)    
Hoitosuositusten laatiminen ja arviointi

GRADE Working Group (The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)
Näytön asteen arviointi

Centre for Reviews and Dissemination (CRD)    
CRD-tietokannat sisältävät tietoa hoitomenetelmien vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta

 • DARE: Järjestelmälliset katsaukset, Tiivistelmät Cochrane ja Campbell -katsauksista
 • NHS EED: Taloudelliset arviot
 • HTA: Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin tiivistelmät
 • PROSPERO: järjestelmällisten katsausten protokollat

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): NHS evidence  
Kansallinen toimija (UK). Näyttöön perustuvaa tietoa sisältävä tietokanta: kokoaa yhteen tietokannoista, lehdistä ja kirjoista saatavaa tietoa. 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)    
Kansallinen toimija (Skotlanti). Kehittää hoitosuosituksia ja edistää niiden käyttöönottoa.

 • Hoitosuositukset
 • Hoitosuositusten laatimismenetelmät
 • Käyttöönotto   

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ): National Guideline Clearinghouse (NGC)    
Kansallinen toimija (USA). Hoitosuositukset ja näytön tiivistelmät terveydenhuollon ammattilaisille.   

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU)
Kansallinen toimija (Ruotsi). Terveydenhuollon menetelmien arviointi.

Canadian Institute of Health Research(CIHR): KT Clearinghouse    
Kansallinen toimija (Kanada). Näytön tuottamisen ja käyttöönoton tuki.
 

Päivitetty 11.4.2013

Sivua viimeksi päivitetty 17.9.2018

Ajankohtaista

Tulossa: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen hoitosuositukset -kokonaisuutta esitellään Keuhkopäivillä 24.−25.9.2018
Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus on luettavissanne
Äkkikuolema ei varoita – kuinka äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä voidaan tukea?

Uutisarkisto »