Skip to main content

Ajankohtainen FinYHKÄ™-toimintamalli sekä uusi käsikirja toimintamallin käyttöönottoon

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) julkaisi vuonna 2010 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämisen toimintamallin (YHKÄ-toimintamalli). Toimintamalli laadittiin tukirakenteeksi näyttöön perustuvien interventioiden ja toimintakäytäntöjen käyttöönottoa ja vakiinnuttamista varten.

Toimintamallin laadinnan lähtökohtana oli yhtenäisen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kansallisella, organisaation tai työyksikön tasolla. Hotus käynnisti vuonna 2022 mallin jatkokehitys- ja päivitystyön.

Nyt valmistuneessa päivitystyössä syvennettiin toimintamallin teoreettisia lähtökohtia ja näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteita sekä konkretisoitiin toimintamallin neljää vaihetta:

1) nykykäytännön kehittämistarpeiden tunnistaminen, 2) suunnitelma näyttöön perustuvasta yhtenäisestä käytännöstä, 3) yhtenäisen käytännön käyttöönotto ja vakiinnuttaminen ja 4) käytännön seuranta ja arviointi. Toimintamallin päivittämisen yhteydessä sen nimi tarkentui nykyiseen muotoonsa Näyttöön perustuvien yhtenäisten hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton toimintamalliksi (FinYHKÄ-toimintamalli™).

Toimintamallia voidaan hyödyntää tukirakenteena esimerkiksi hyvinvointialueilla niiden vastatessa terveydenhuoltolain velvoitteeseen näyttöön perustuvan toiminnan järjestämisestä.

Löydät FinYHKÄ-toimintamallin™ sekä uuden toimintamallin käyttöönoton tueksi laaditun käsikirjan tästä linkistä

Viimeisimmät tiedotteet