Skip to main content

Hotus-blogi 1/2021: Ideasta hoitosuositukseksi

Miksi hoitosuosituksia tehdään?

Tutkimusten etsiminen, laadunarviointi sekä tulosten tulkitseminen ja hyödyntäminen keskellä hoitotyön kiireistä arkea vaatii yksittäiseltä hoitotyöntekijältä laajaa osaamista ja kohtuutonta työmäärää. Helpottaaksemme hoitotyöntekijöiden työtä laadimme näyttöön perustuvia hoitosuosituksia yhteistyössä terveysalan asiantuntijoiden kanssa.  Suosituksissa tutkimustieto on tiivistetty suosituslauseiksi, jotka ovat yksittäisiin tutkimuksiin verrattuna helpompi ottaa käyttöön, ja ne myös antavat vankemman tietopohjan hoitotyön perustaksi. Lisäksi terveydenhuoltolain (2010/1326) 8 § edellyttää, että myös hoitotyö perustuu tutkimusnäyttöön.  Tavoitteena on, että terveydenhuollon asiakkaat ja potilaat saavat lain mukaista, laadukasta ja näyttöön perustuvaa hoitoa.

Kaikki alkaa ideasta

Hoitosuositusprosessi käynnistyy, kun meille ehdotetaan hoitosuositusaihetta. Kaikilla on mahdollisuus ehdottaa suositusaiheita Hotuksen nettisivujen kautta. Idea aiheeksi voi syntyä esimerkiksi siitä, että on huomattu vaihtelua toimintatavoissa tai hoitokäytännöissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vaihtelut injektion antotavoissa, painehaavan tunnistamisessa ja ehkäisyssä tai kuinka lapsi kohdataan kipua aiheuttavassa toimenpiteessä.  Kun saamme aihe-ehdotuksen, tutkijamme tekevät alustavia tiedonhakuja sekä selvitettävät, onko aiheesta jo olemassa kansallisia tai kansainvälisiä suosituksia, joita voisi hyödyntää hoitotyössä sellaisenaan tai uuden hoitosuosituksen perustana.

Suositusten koordinointiryhmä (Suko) kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Sukoon kuuluu meidän tutkimusjohtajamme, tutkijamme sekä yhteistyötahojen asiantuntijat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. Kokouksissa käsitellään saapuneet hoitosuositusaiheet ja päätetään, mistä aiheista laaditaan Hotus-hoitosuositus®. Suko tekee päätöksen hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisestä aiheen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden ja yleisyyden perusteella. Edellytyksenä uuden hoitosuosituksen laatimiselle voi olla esimerkiksi eri yksiköiden tai hoitotyöntekijöiden välillä käytännöt vaihtelevat tai se, että aiheesta on tullut uutta tutkimustietoa, joka edellyttää nykykäytäntöjen kehittämistä. Jos aihe-ehdotus on tärkeä, mutta rajaukseltaan kovin kapea, siitä voidaan tehdä esimerkiksi Näyttövinkki®.

Hoitosuositus on yhteistyön hedelmä

Hoitosuositukset tehdään suositustyöryhmissä. Kiinnostuksen osallistua työryhmiin voi ilmoittaa Hotuksen nettisivujen kautta. Jokaisessa työryhmässä tarvitaan tutkimusmenetelmäosaamista (henkilöitä, joilla on esim. TtM-, TtT-koulutus), aihealueen asiantuntijuutta sekä käytännön työn tuntemusta eri organisaatioiden ja alueiden näkökulmasta (esim. sh AMK/YAMK). Työryhmiä koottaessa pyritään varmistamaan edustus myös eri suositusaihetta koskevilta ammattialoilta. Suositustyöryhmiin otetaan mukaan kokemusasiantuntijoita, jos se on hoitosuosituksen aiheen kannalta mahdollista. Hotus tekee suositusryhmän jäsenten lopullisen valinnan.

Suositustyöryhmässä työskentely vaatii sitoutumista. Suosituksen valmistuminen kestää noin kaksi vuotta. Alussa työryhmä laatii yhdessä suunnitelman, jossa painottuvat erityisesti suositusaiheen rajaaminen ja sen käytännön sovellettavuuden arviointi. Työryhmän tutkimusmenetelmien asiantuntijat vastaavat tutkimustiedon hakuun, tutkimusartikkeleiden valintaan ja laadunarviointiin sekä suosituslauseiden taustaksi tehtävien näytönastekatsausten laadinnasta. Aihealueen sisällölliset asiantuntijat varmistavat yhdessä muun työryhmän kanssa sen, että hoitosuositus vastaa käytännön hoitotyön tarpeisiin ja kattaako suosituslauseet aiheen keskeisimmät osa-alueet. Kokemusasiantuntijan tehtävänä on tuoda suositukseen potilaan tai asiakkaan näkökulma, jotta hoitosuositus vastaa mahdollisimman hyvin potilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Työryhmät saavat monipuolisesti tukea suosituksen tekemiseen.

Työryhmien jäsenet saavat koulutuksen suosituksen laadintaan ja jokaiselle työryhmälle nimetään oma mentori. Suositustyöryhmien mentoreina toimii tällä hetkellä pääasiasiassa neljä tutkijaamme, joiden vastuulla ovat 19 käynnissä olevaa ja 14 aloitusta odottavaa hoitosuositustyöryhmää. Uudet suositustyöryhmät voivat aloittaa vasta, kun edellisiä hoitosuosituksia valmistuu. Mentoreiden tuki on tarpeen, koska hoitosuositusten tekeminen on vaativaa.

Suositustyöryhmät avainasemassa

Hoitosuositustyöryhmissä tehdään arvokasta työtä. Ilman aktiivisia työryhmäläisiä ei hoitosuosituksia valmistuisi. Kysyin hoitosuosituksista vastaavilta tutkijoilta Hannele Siltaselta, ja Kristiina Heikkilältä minkälaisia terveisiä he haluavat kertoa.

”Haluamme välittää kaikille suositustyöryhmissä työskennelleille ja parhaillaan työskenteleville asiantuntijoille lämpimät kiitokset” – tutkija Hannele Siltanen.

”Vaikka suositusten laatiminen kestää pitkään ja on vaativaa, hoitosuositustyöryhmissä työskennelleet ovat olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen ja kokeneet työn arvokkaana” – tutkija Kristiina Heikkilä.

”Hoitosuositustyössä pääsee hyödyntämään omaa asiantuntijuutta sekä oppimaan uutta” – Kaisa Kurvinen

Työskentelen myös itse hoitosuositustyöryhmässä. Pidämme etätapaamisia yhdestä neljään kertaan kuukaudessa ja työstämme välissä itsenäisesti tapaamisessa sovittuja tehtäviä. Alussa vierailta tuntuneet termit ja käytännöt ovat tulleet tutuiksi ja olen saanut vahvistusta tutkimusmenetelmäosaamiseen. Hoitosuositusryhmässä työskentely on lisäksi mielestäni mainio tapa verkostoitua. Hauska yhteensattuma on myös se, että samassa työryhmässä kanssani on entinen sairaanhoidon opettajani TtT Jukka Kesänen. Koen suositustyöryhmätyöskentelyn haastavuudessaan ja palkitsevuudessaan erittäin arvokkaaksi. Erityisesti, koska työn tulos on tarkoitettu käytännön hoitotyöhön. Useissa eri hoitotyön tehtävissä toimineena tiedän, kuinka tärkeitä ja tarpeellisia hoitosuositukset ovat.

Lisää Hotus-hoitosuosituksia® on valmistumassa

Yhteistyönä meidän on mahdollista tarjota paljon kysyttyjä hoitosuosituksia hoitotyöntekijöiden käyttöön, ja sitä kautta vaikuttaa hoidon laatuun. Tähän mennessä olemme julkaisseet 20 Hotus-hoitosuositusta® ja lisää on tulossa. Viimeisin suositus on Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta, joka valmistui kesäkuussa 2021.

Täältä pääset tutustumaan valmistuneisiin Hotus-hoitosuosituksiin

Hotus-blogin kirjoittaja:

Tutkimusassistentti Kaisa Kurvinen

Vierailijat:

Tutkija Hannele Siltanen ja tutkija Kristiina Heikkilä