Skip to main content

Aihe-ehdotukset

Hotus-hoitosuositusten® aiheeksi voi ehdottaa sellaisia aiheita, joissa on havaittu perusteetonta vaihtelua hoitokäytännöissä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Aihe-ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa (esim. potilas, omainen tai hoitotyöntekijä). Aihe-ehdotukset käsitellään Suositusten koordinointiryhmän (Suko) kokouksissa neljä kertaa vuodessa. Suko tekee päätöksen hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisestä aiheen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden, yleisyyden ja sitä koskevan tutkimusnäytön saatavuuden perusteella.

Hoitosuosituksen laadinnan käynnistämisen ajankohtaan vaikuttaa kullakin hetkellä valmisteilla olevien hoitosuositusten määrä. Aiheista, joista ei Sukon päätöksellä aloiteta hoitosuosituksen laadintaa, voidaan tehdä esimerkiksi Näyttövinkki® tai näytön kooste. Alla listaus Hotukselle tulleista aihe-ehdotuksista.


Tunnistatko tarpeen hoitosuositukselle? – ehdota aihetta

Oletko huomannut sosiaali- ja terveydenhuollossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä? Puuttuuko aiheesta hoitosuositus, jota ei ole aiemmin ehdotettu?

Ehdota aihetta Hotukselle tästä linkistä aukeavalla lomakkeella!


Ehdotetut hoitosuositusaiheet ja toimenpiteet

Synnytyspelon hoito (ensi- ja uudelleensynnyttäjät): Hyväksytty odotuslistalle, 6.2.2024.

Lapsipotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana: Hylätty / Lasten näkökulma otetaan huomioon jatkossa Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana -hoitosuosituksen päivityksessä, 6.2.2024.

Tehostettu ravitsemusohjaus raskauden aikana: Hylätty, 6.2.2024.

Muistisairaan, jolla on vaikeita käytöshäiriöitä, aggressiivisuutta, harhaluuloisuutta ym. kohtaaminen ja läheisten tukeminen: Hylätty / Aiemmin hyväksytty aihe-ehdotus Haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan kohtaaminen, jonka laadinnan alkaessa varmistetaan läheisten näkökulman mukana olo, 6.2.2024.

Säännöllisen täysiaikaisen synnytyksen hoitaminen: Hylätty / Vastaava aihe-ehdotus hyväksytty odotuslistalle vuonna 2022, 6.2.2024.

Lateksia sisältävien välineiden käyttö tai niiden välttäminen lapsipotilailla: Hylätty / Laaditaan aiheesta Näyttövinkki®, mikäli sopiva järjestelmällinen katsaus löytyy, 6.2.2024.

Tarvittaessa annettavat lääkkeet: Hylätty, 6.2.2024.

Palliatiivisen potilaan kokonaisvaltainen hoidon tarpeen arviointi ja ennakoivan hoitosuunnitelman laatiminen: Hylätty/ aiheesta on Käypä hoito-suositus, 14.2.2023

Neulanpistotapaturman ennaltaehkäisy ja hoitoprotokolla: Hylätty/ aiheesta laaditaan mahdollisesti Näyttövinkki, 14.2.2023

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa: Hyväksytty odotuslistalle, 14.2.2023

Syöpäpotilaan tukeminen ja ohjaus heti diagnoosin saamisen jälkeen: Hyväksytty odotuslistalle, 29.3.2023

Hoitosuositus hoitotyön resurssin arvioinnista sekä määrittämisestä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla: Hylätty, 29.3.2023

Aivokammioavanteen eli ventrikulostomian hoito-ohjeet ja siitä likvornäytteiden oikeanlainen ottaminen: Hylätty, 29.3.2023

Epävakaasta persoonallisuushäiriötä kärsivän potilaan kriisihoito: Hylätty, 29.3.2023

Kipupotilaan kivun seuranta, kivun mittaaminen ja kirjaaminen sekä miten reagoida mittauksilla saatuihin tuloksiin: Hylätty, 29.3.2023

Lähihoitajan rooli lääkehoidon vaikuttavuuden seurannassa palveluasumisessa: Hylätty, 29.3.2023

Debriefing suositus psykiatriseen hoitoon: Hyväksytty odotuslistalle/ Aihe yhdistetään aiemmin hyväksyttyyn aiheeseen Potilaan eristäminen psykiatrisessa hoitotyössä, ja laajentaa suositusaiheen kohdentumaan yleisesti potilaan tahdosta riippumattomiin hoitotoimenpiteisiin. 29.3.2023

Hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollon avopalveluissa: Hylätty, 29.3.2023

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa: Hylätty, 29.3.2023

Potilaan sosiaalisen hädän tunnistaminen: Hyväksytty odotuslistalle, 29.3.2023

Tehohoidossa olevan lapsen suun hoidon merkitys: Hylätty, 29.3.2023

Tekoälypohjainen hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa: Hylätty/ Laaditaan aiheesta Näyttövinkki, mikäli sopiva järjestelmällinen katsaus löytyy, 29.3.2023

Tuoreen ADHD-diagnoosin saaneen nuoren kohtaaminen (koulu)terveydenhuollossa: Hylätty/ Laaditaan aiheesta Näyttövinkki, mikäli sopiva järjestelmällinen katsaus löytyy, 29.3.2023

Maahanmuuttajataustaisen potilaan/asiakkaan kulttuurinen kohtaaminen – vinkkejä kunnioittavaan kohtaamiseen: Hylätty / Aiheesta laaditaan Näyttövinkki®, joka kohdentuu yleisesti potilaan kunnioittavaan kohtaamiseen, mikäli sopiva järjestelmällinen katsaus löytyy, 12.9.2023.

Diabetesta sairastavan raskauden suunnittelu: Hylätty / Aiheesta laaditaan Näyttövinkki®, mikäli sopiva järjestelmällinen katsaus löytyy, 12.9.2023.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan omahoidon ohjaus: Hyväksytty odotuslistalle / Aiheen rajausta tullaan tarkentamaan, kun suosituksen laadinta käynnistyy, 12.9.2023.

Deliriumin tunnistaminen vuodeosastolla: Hyväksytty odotuslistalle / Tullaan kohdentamaan ikääntyneen potilaan deliriumin tunnistamiseen päivystyspoliklinikalla ja vuodeosastolla, 21.11.2023.

Tehohoitopotilaan huolellinen perushoito: Hylätty / Ehdotuksen perusteella aiemmin hyväksytty aihe Mekaanisesti ventiloidun potilaan suunhoito tullaan laajentamaan yleisemmin kriittisesti sairaan potilaan suunhoitoon, 21.11.2023.

Parisuhdeväkivallasta ja muusta lähisuhdeväkivallasta kysyminen: Hylätty / Tulee sisältymään aiemmin hyväksyttyyn aiheeseen Pahoinpidellyn potilaan kohtaaminen, 21.11.2023.

Kilpirauhasen vaajatoimintaa sairastavan potilaan hoitoHylätty/ aiheesta on valmisteilla Käypä hoito-suositus, 15.2.2022

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja ehkäiseminen aikuispotilaan hoitotyössäHylätty/ vuosien 2022-2023 taitteessa on tulossa ravitsemushoitosuosituksen päivitys, 15.2.2022

Kiinnityskudossairauksien hoito, karieksen hallinta: Hylätty/ aiheesta on jo hoitosuosituksia. Tehdään yksi tai useampi Näyttövinkki hoitotyön näkökulmasta, 15.2.2022

Solusalpaajahoitoa saavan syöpäpotilaan ohjauksen sisältö: Hyväksytty odotuslistalle/ kohdennus ja rajaus, 15.2.2022

Synnytyspaikan valinta, kotona synnyttämisen kriteerit ja turvallisuus: Hylätty/ aiheesta konsultoitu asiantuntijoita ennen päätöstä, 15.2.2022

Kehitysvammaisen lääkehoidon toteutuminen palveluasumisyksiköissä: Hyväksytty odotuslistalle/ kohdennus ja rajaus, 10.5.2022

Monikävijäpotilaat päivystyksessä: Hylätty/ aiheesta laaditaan mahdollisesti Näyttövinkki, 10.5.2022

Erityisherkän potilaan kohtaaminen ja hoitaminen terveydenhuollossa: Hylätty/ aiheesta laaditaan mahdollisesti Näyttövinkki, 10.5.2022

Reumahoitajan tehtävät ja rooli tulehduksellista reumaa sairastavan hoitotyössä: Hyväksytty odotuslistalle/ kohdennus reumaa sairastavien ohjaukseen, 10.5.2022

Suositus ohjauksesta raskaana olevalle ja/tai imettävälle vegaanille: Hylätty/ Ruokavirasto on julkaissut vegaanien ruokavaliosuosituksen, jota kohderyhmän ohjauksessa voidaan hyödyntää. Lisäksi tutkimustieto on niukkaa, 10.5.2022

Ikääntyneen seksuaalisuuden tukeminen: Hylätty/ ehdotetusta aiheesta laaditaan yksi tai mahdollisesti useampi Näyttövinkki. 13.9.2022

Maksan vajaatoimintaa sairastavan hoito/ Palliatiivinen hoito/ hoitopolku erikoissairaanhoidossa: Hylätty/ ehdotetusta aiheesta laaditaan Näyttövinkki. 13.9.2022

Pitkäaikaista kipua sairastavan potilaan tukeminen, ohjaaminen ja kuntoutus: Hyväksytty odotuslistalle/ kohdennus ja rajaus. 13.9.2022

Kaltoinkohtelu lasten sijaishuollossa: Hylätty/ ehdotetusta aiheesta laaditaan Näyttövinkki. 13.9.2022

Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen, Monialaisen palvelutarpeen tunnistamiseen käytettävä aika ja menetelmät: Hylätty/  Aihe on liian laaja ja aihealueesta on julkaistu vuonna 2021 Käypä hoitosuositus Monisairas potilas. 13.9.2022

Normaalin synnytyksen hoidon suositus: Hyväksytty odotuslistalle 15.11.2022

Hoitosuositus hoitotarvikkeiden tarkistuslaskentaan liittyen: Hylätty/Aiheesta on julkaistu kansainvälinen hoitosuositus, josta Suomen leikkausosaton sairaanhoitajat (Forna) on laatimassa toimintaohjetta. 15.11.2022

Vanhempien tukeminen geneettisessä raskaudenkeskeytysprosessissaHyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Vaikeasti muistisairaan hoito palveluasumisessaHyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Muistisairaan saattohoidossa olevan ikäihmisen lääkehoidon arvio ja kivun lievittäminenHyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 24.2.2021

Ylipainoisen lapsen perheen tukeminen elämäntapamuutoksiinHylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 14.2.2021

Muistisairaan ravitsemus ja sen merkitys tehostetussa palveluasumisessaHylätty/ ravitsemuksesta löytyy useita suosituksia, joita voidaan hyödyntää hoidettaessa muistisairautta sairastavia, 11.5.2021.

Muistisairaan kohtaaminen ja hoitajan tunneälykkyys tehostetussa palveluasumisessaHylätty/ aiemmin hyväksytty aihe, joka kohdentuu muistisairaiden kohtaamiseen, joiden käyttäytyminen koetaan haasteelliseksi, 11.5.2021.

Ennen raskautta sairastavien äitien masennuksen ongelmat ja depressiolääkkeiden vaikutuksista sikiöönHylätty, käynnistymässä on Hotus-hoitosuositus Synnytyksen jälkeisen masennuksen varhainen tunnistaminen ja auttaminen, joka tulee sisältämään myös raskauden aikaisen masennuksen tunnistamisen, 11.5.2021.

Autismin kirjon lapsen/nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen hoitotoimenpiteessä: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 11.5.2021.

Lasten syömishäiriön hoitoHylätty/ ravitsemuksesta on saatavilla useita kansallisia suosituksia, 11.5.2021.

Nivelreuman hoito, menetelmät nivelten kivun ja turvotuksen lievittämiseksi: Hylätty/ nivelreuman hoitoon on julkaistu Käypä hoito -suositus, 11.5.2021.

Ikääntyneen henkilön säännöllinen ja arvioitava kuntoutumisen tuki osaksi kotihoitotyötä: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Leikkauspotilaan valmistelu, leikkausalueen ihokarvojen poisto: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

PEG- potilaan hoitoprosessin ja käytäntöjen yhtenäistäminen tai hoitosuositusten antaminen Suomessa: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Nestehoito ja nestehoidon suunnitteleminen: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

Itsemurhariskissä olevan asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa: Hylätty/ tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 21.9.2021.

Iäkkään masennuspotilaan kohtaaminen ja kuntouttava hoitotyö: Hyväksytty odotuslistalle, kohdennus ja rajaus, 21.09.2021.

Virtsateiden katetrihoito ja katetrointiohjeet/aseptiikka:  Hylätty/ aiheesta löytyy ohjeita ja kansallisia suosituksia, 16.11.2021

Päihdepotilaan postoperatiivinen kivunhoito: Hyväksytty odotuslistalle, aihe tarkennetaan kivun tunnistamiseen ja arviointiin, 16.11.2021

Luonnon hyvinvointivaikutusten saatavuuden lisääminen sekä mahdollistaminen kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille/ potilaille:  Hylätty, ei täytä sellaisenaan kriteereitä hoitosuosituksen toteuttamiselle 16.11.2021

Kuivasilmäisyyden hoitoHylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 10.2.2020

Lasten huomioinen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa – perhetyöhön toteuttaminen osana hoitotyötäHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 10.2.2020

Parisuhteen varhainen tukiHylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Imeväisen gastroesofageaalinen refluksitautiHylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Tuleeko potilaan iho puhdistaa alkoholilla ennen injektion antoa kaikissa tilanteissa? Hylätty / aihe liian kapea, 10.2.2020

Tuleeko injektion annon yhteydessä aspiroida vai ei? Hylätty / aihe liian kapea, 10.2.2020

Ympäristöyliherkkien/kemikaaliyliherkkien hoidossa huomioitavat asiatHylätty / tutkimusnäyttö ei riitä, 10.2.2020

Potilaan suojaaminen polikliinisen virtsarakon tähystyksen aikanaHylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 7.5.2020

Sepelvaltimotautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällötHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Lääkkeenanto- / keskuslaskimoportti (portin käsittely, hygienia, potilaan ohjaaminen)Hyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen hoitotyössäHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2021, 7.5.2020

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneet ja heidän perheensäHylätty / tehdään mahdollisesti Näyttövinkki, 7.5.2020

Ylipainoinen odottajaHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 8.9.2020

Lasten univaikeuksien / -ongelmien hoitoHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 8.9.2020

Vesisynnytyksen hoitoHylätty / mahdollisesti Näyttövinkki, 25.11.2020

Suositus preanalyyttisestä osaamisesta näytteenottotoiminnassaHylätty / aihealueesta on parhaillaan päivitettävänä Hotus-hoitosuositus, 25.11.2020

Hoitosuositus leikkausalueen hoidosta pre- ja postoperatiivisesti /leikkaushaavainfektion ennaltaehkäisy ja hoitoHyväksytty / odotuslistalle, laadinta aloitetaan mahdollisesti vuonna 2022, 25.11.2020

Virtsankeräyspussin vaihtoväli gystofix- tai kestokatetripotilaillaHylätty / Aihealueesta löytyy ohjeita sekä THL:n sivuilta sekä katetrivalmistajilta, 25.11.2020