Skip to main content

Hotus-hoitosuosituksiin® tai Näyttövinkkeihin® viittaaminen

Kansallisten, näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja näyttövinkkien tarkoituksena on tukea terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa potilaan hoitotyössä.

Hoitosuosituksia ja näyttövinkkejä voi käyttää lähteenä muissa julkaisuissa ja esimerkiksi henkilökunnan koulutuksissa. Tältä sivulta löydät ohjeet Hotuksen julkaisuihin viittaamiseen.

Verkkosivuille linkittäminen

Hoitotyön tutkimussäätiön sivuilla olevia Hotus-hoitosuosituksia ja Näyttövinkkejä saa linkittää asianmukaisesti myös muille sivustoille. Suositusta ei saa kopioida organisaatioiden tai yksityishenkilöiden omille sivuille.

Tekstin lainaaminen ja siihen viittaaminen

Hoitosuosituksista ja näyttövinkeistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava:

 • Kotisivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa uudelleenjulkaisuissa muodossa www.hotus.fi.
 • Viittaaminen ylä- tai alaindeksinä on mahdollista hyvän tavan mukaisesti muun tekstin osana.
 • Tekstiviitteessä: Hotus-hoitosuositus 2020 tai Näyttövinkki 2021
 • Kirjallisuusluettelossa:

Hotus-hoitosuositus. 2020. Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Hoitotyön tutkimussäätiön asettama työryhmä: Palonen M, Kariniemi K, Peltola P, Pesonen H-M, Rantanen A & Siira H. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. (viitattu pvm.kk.vuosi). Saatavilla https://www.hotus.fi/hoitosuositukset/

Näyttövinkki 2021. Miten aivoinfarktipotilaan varhennetun kotikuntoutuksen vaikutukset näkyvät yksilö- ja yhteiskuntatasolla? Kirjoittajat: Konttila J, Jarva E & Saarela K-M. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. (viitattu pvm.kk.vuosi). Saatavilla: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/

 • Taulukkoa tai kuviota lainatessa tulee niiden näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla.
 • Lainauksissa tulee aina viitata suosituksen viimeisimpään (päivitettyyn) versioon, joka löytyy kotisivuiltamme.

Tekstin lainaaminen muihin julkaisuihin

 • Hotuksen julkaisujen teksteistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lähde mainiten.
 • Yksittäisiä lauseita, taulukoita tms. ei saa irrottaa asiayhteydestään.
 • Lähdeviittauksen ohjeet on esitetty yllä.
 • Suosituksista tehtyjä tiivistelmiä koskevat samat lähdeviitesäännöt.

Julkaisujen käyttäminen terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksissa ja hoitotyön kehittämisessä

 • Julkaisuja voi käyttää vapaasti koulutuksissa ja hoitotyön kehittämisessä.
 • Julkaisuja saa monistaa ja sisältöä esitellä, mutta sitä ei saa muokata.
 • Lähde tulee aina mainita ja lähdeviittaukset tulee olla asianmukaiset.

Samat viittausohjeet ovat käytössä myös ruotsin- ja englanninkielisissä julkaisuissa

 • Reference in a text: Nursing Research Foundation, 2022.
 • In a list of references:

Nursing Research Foundation, 2022. Identification of risk circumstances of child maltreatment in families – clinical practice guideline. Working group set up by Nursing Research Foundation: Paavilainen E, Rantanen H, Flinck A, Lettoniemi J & Siiki M. Helsinki. Nursing Research Foundation (referred xx.xx.20xx) Available online at: www.hotus.fi

 • When quoting a table or a diagram, they must be entirely visible, and the source must be given underneath the quotation.
 • Quotations must always refer to the latest updated versions on our website at www.hotus.fi.