Skip to main content

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmällinen katsaus on kirjallisuuskatsaus, joka perustuu ennakolta suunniteltuun ja läpinäkyvään prosessiin. Se pitää sisällään ennalta määritellyt kriteeri mukaan otettaville tutkimuksille, kattavan ja järjestelmällisen tiedonhaun, tiedonhaun tulosten järjestelmällisen läpikäynnin suhteessa ennakolta määriteltyihin mukaanottokriteereihin, tutkimusten menetelmällisen laadun ja harhan riskin kriittisen arvioinnin sekä tutkimusten tulosten yhdistämisen, tulkitsemisen ja johtopäätösten esittämisen. Järjestelmällisen katsauksen tulee sisältää kaikki edellä mainitut vaiheet.

JBI-keskuksen tehtävänä on laatia järjestelmällisiä katsauksia julkaistavaksi JBI:n julkaisussa ‘JBI Evidence Synthesis’. JBI hyväksyy katsauksen julkaistavaksi, kun se on laadittu JBI:n kriteereiden mukaisesti.