Skip to main content

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteutuminen Suomessa

Hotus seuraa näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista toteuttamalla kansallisen kyselytutkimuksen 2–3 vuoden välein. Tälle sivulle on koottu tuloksia vuonna 2022 julkaistusta raportista.

Missä mennään näyttöön perustuvassa hoitotyössä vuonna 2021?

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisessa ja sitä tukevissa rakenteissa oli vuonna 2021 kyselyyn vastanneiden arvioimana edelleen useita kehittämistarpeita. Kehittämistarpeet kohdentuvat vastaajien näkemysten perusteella erityisesti organisaation tukirakenteisiin ja hoitotyön johtajilta saatavaan tukeen.

Johto- ja hallintotehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä toimivat näyttivät arvioivan kautta linjan toiminnan ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä tukevat rakenteet paremmiksi kuin kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat. Tämä tulos on yhdenmukainen vuoden 2018 raportin kanssa.

Lähi- ja perushoitajien vastausten perusteella näyttöön perustuva toiminta on heille vielä vieraampaa kuin muille kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimiville. Heidän arvionsa esimerkiksi omasta osaamisestaan, asenteistaan ja toiminnastaan olivat muita ammattiryhmiä matalammat.

Toimintaympäristöistä yliopistosairaala sekä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto näyttäytyivät vastaajien näkemysten perusteella myönteisessä valossa.

Kansallisen kyselyn vuoden 2022 raportti saatavissa täältä.