Skip to main content

Näyttövinkki®

Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista tiiviissä ja nopeasti luettavassa muodossa. Näyttövinkit on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kansalaisille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Lisäksi Näyttövinkkejä® julkaistaan hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.

Haluatko käyttää Näyttövinkkiä® lähteenä? Katso ohjeet täältä!

Kehitämme Näyttövinkkien päivitysprosessiamme. Tästä johtuen vuonna 2019 julkaistut ja sitä vanhemmat Näyttövinkit ovat saatavilla pyydettäessä. Näyttövinkkiä voi pyytää osoitteesta: silja.eskolin@hotus.fi

Kaikki Näyttövinkit® aihepiireittäin

2023:

2022:

2021:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Geriatrisen arvioinnin merkitys päivystyspoliklinikalla
 • Fyysisesti aktiivinen elämäntyyli ja ikääntyminen
 • Ravitsemusinterventioiden vaikuttavuus kotona asuvien ikääntyneiden kehonkoostumukseen
 • Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen ja ehkäisy: Asiakaslähtöiset, yhteistyö- ja järjestelmätason kattavat lähestymistavat
 • Kotona asumista tukevien kotikäyntien vaikutus ikääntyvien toimintakykyyn

2023:

2022:

2021:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Miten voidaan edistää potilaan osallistumista hoitotyön vuoteenvierusraportointiin?
 • Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana
 • Sosiaalisen median käytön vaikutus potilaisiin ja hoitosuhteeseen
 • Kriittisesti sairaan potilaan omaisten tarpeiden kohtaaminen tehohoidossa: menetelmien vaikuttavuus
 • Miten voidaan toteuttaa perhekeskeistä hoitoa ja tukea potilaan perhettä teho-osastolla?
 • Muistisairaan henkilön läheisen tukeminen

2024:

2023:

2022:

2019 tai vanhempi:

 • Onko tärinästimulaatiolla vaikuttavuutta lapsen kipuun, ahdistukseen ja toimenpiteen kestoon pistämiseen liittyvissä toimenpiteissä?
 • Voidaanko verkkopohjaisilla interventioilla tukea masentuneiden nuorten mielenterveyttä?
 • Liikuntainterventiot syöpää sairastavien lasten ja nuorten hoidossa

2021:

2019 tai vanhempi:

 • Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumista edistävät tekijät
 • Työympäristöön liittyvät tekijät lääkkeenantopoikkeamien taustalla

2022:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen edistäminen koulutuksen avulla
 • Mitä tutkimusklubin järjestämisessä tulee huomioida
 • Hyvien käytäntöjen leviäminen terveydenhuoltojärjestelmän tasolla
 • Terveydenhuollon päättäjien järjestelmällisten katsausten hyödyntämistä edistävät tekijät
 • Hoitosuositusten käyttöönotossa tapahtuva tiedon ”hävikki” esteenä tutkimusnäytön hyödyntämiselle

2022:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Mitkä leikkausta edeltävät tekijät ovat yhteydessä huonoon kivunhallintaan leikkauksen jälkeen?
 • Kriittisesti sairaan potilaan omaisten tarpeiden kohtaaminen tehohoidossa: menetelmien vaikuttavuus
 • Miten voidaan toteuttaa perhekeskeistä hoitoa ja tukea potilaan perhettä teho-osastolla?

2024:

2023:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Jäävätkö keuhkoahtaumatautia sairastavien tarpeet huomiotta?
 • Huonossa hoitotasapainossa olevien tyypin 2 diabetesta sairastavien omahoidon ohjaus
 • Sydämen vajaatoimintaa sairastavien kokemuksia uupumuksesta ja uupumuksen hallintakeinoista
 • Syöpään liittyvän uupumuksen hoitomenetelmien vaikuttavuus
 • Älypuhelinsovellukset tyypin 2 diabeteksen omahoidossa
 • Minkälaisia vaikutuksia hoitajajohtoisella potilaslähtöisellä hoidolla on sepelvaltimotautia sairastavan riskikäyttäytymiseen, sydämen fysiologisiin parametreihin (esim. verenpaine) tai terveyteen liittyvään elämänlaatuun?
 • Sepelvaltimotautia sairastavan osallistuminen sydänkuntoutukseen

2022:

2019 tai vanhempi:

 • Edistääkö SBAR-raportointimenetelmän käyttö potilasturvallisuutta?
 • Asiakkaan ja hoitajan väliseen fyysiseen kanssakäymiseen liittyviä turvallisuusriskejä kotihoidon ympäristössä
 • Työympäristöön liittyvät tekijät lääkkeenantopoikkeamien taustalla

2024:

2020:

2019 tai vanhempi:

 • Terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia ohjatuista harjoitteluista
 • Opiskelijaohjaajien kokemuksia terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksesta