Skip to main content

Näyttövinkki® 6/2024: Millaiseen ohjaukseen teach-back-menetelmä soveltuu terveydenhuollossa ja mitä toteutuksessa on tärkeää huomioida?

Terveydenhuollossa toteutettavassa potilas- ja asiakasohjauksessa on tärkeää hyödyntää laadukkaaseen tutkimusnäyttöön perustuvia ohjausmenetelmiä. Keskeistä on myös, että ohjaus perustuu asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja odotuksiin. Lisäksi ohjausta toteuttavan hoitotyön ammattilaisen tulisi ohjauksen yhteydessä varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ohjauksen sisältö on ollut ymmärrettävää ja asiakas on saanut vastaukset kaikkiin hänelle merkityksellisiin kysymyksiin. Yksi tapa varmentaa ohjauksen ymmärrettävyyttä on teach-back-menetelmä, jossa asiakasta pyydetään omin sanoin kertomaan ohjauskeskustelussa käsitellyt asiat.

Tänään julkaistu Näyttövinkki® päivitys kysyy: Millaiseen ohjaukseen teach-back-menetelmä soveltuu terveydenhuollossa ja mitä toteutuksessa on tärkeää huomioida? Tämä päivitys korvaa vuonna 2017 julkaistun Näyttövinkin: Teach-back pitkäaikaissairaan henkilön ohjausmenetelmänä.

  • Teach-back-menetelmä soveltuu osaksi ohjausta yksilöllisesti harkiten kaikille potilas- ja asiakasryhmille. Erityisesti menetelmällä voidaan varmistaa ohjauksen ymmärrettävyyttä, jos asiakkaalla on heikko lukutaito, kognitiivisten kykyjen alenemaa tai esimerkiksi ikään liittyvää muistamattomuutta.
  • Parhaat edellytykset menetelmän käytölle saadaan, kun työyhteisössä on yhtenäiset ja vakiintuneet käytännöt teach-back-menetelmän hyödyntämiseen ja sitä käytetään säännöllisesti.
  • Teach-back-menetelmää käytettäessä on tärkeää tiedostaa siihen toisinaan liittyvä kokemus stigmasta esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalla on kielellisiä haasteita tai ymmärtämisen vaikeuksia. Ammattilaisen on tärkeää pitää esillä sitä, ettei menetelmän tarkoituksena ole arvostella tai arvioida asiakasta. Menetelmän tavoitteena on sen sijaan varmistaa tiedon ymmärrettävyys, tukea muistamista sekä tunnistaa yhdessä lisätiedon tarve. 

Kiitämme sydämellisesti päivitystyöryhmää:

  • Heli Virtanen, Turun yliopisto ja Varha
  • Mira Palonen, Hotus
  • Silja-Elisa Eskolin, Hotus

Linkki Näyttövinkki®-sivuille -> kategoria jatkossa: Potilaan/asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen

Viimeisimmät tiedotteet