Skip to main content

Att bemöta och stötta närstående till patienter i palliativ vård

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten kohtaaminen ja tukeminen: hoitosuositus.

Vårdremmendation

Publicerad på finska 2023

Cirka 30 000 finländare behöver palliativ vård och vård i livets slutskede varje år. Palliativ vård är individuell och aktiv helhetsvård av en patient med livshotande sjukdom som inte går att bota, och vården omfattar även patientens närmaste. Vård i livets slutskede är aktuell under patientens sista dagar, veckor eller månader. Palliativ vård och vård i livets slutskede utgår från att förhindra och lindra lidande och värna om livskvaliteten. I samband med palliativ vård och vård i livets slutskede ska närstående ges möjlighet att delta i vården av patienten om det är den närståendes och pati-entens önskan.

Tillgången av stöd till närstående i Finland varierar från välfärdsområde till välfärdsområde trots att stödet borde ges i samma utsträckning oberoende av var patienten bor eller vårdas. Syftet med vårdrekommendationen är att inom social- och hälsovården förenhetliga praxis och föreskrifter om stöd för närstående till patienter i palliativ vård och vård i livets slutskede. Den innehåller konkreta råd för vad som bör uppmärksammas i stödet som ges till närstående till patienter i palliativ vård och vård i livets slutskede.

Vårdrekommendationen kan utnyttjas i alla enheter där vuxen- och barnpatienter vårdas. Vårdrekommendationen kan även tillämpas i planeringen och utvecklingen av tjänster och på utbildning-en inom social- och hälsovården. Vårdrekommendationen ger beslutsfattare information om när-ståendes behov och önskningar vilka till exempel kan nyttiggöras då man fastställer ledighet för vård i livets slutskede.