Skip to main content

Behandling av kortvarig smärta under ett ingrepp på spädbarn i intensivvård – Icke-farmakologiska smärtbehandlingsmetoders effektfullhet

Tehohoidossa olevan vauvan toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö: lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus.

Vårdrekommendation

Publicerad på finska 2023

Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ska ha som mål att förebygga och lindra smärta hos spädbarn. Uppskattningsvis 13 procent av alla barn som föds i Finland behöver intensivvård och under den här tiden utsätts de ofta för undersökningar och vårdåtgärder som orsakar smärta. Obehandlad smärta kan orsaka märkbara skadliga kort- och långvariga konsekvenser för spädbarnets utveckling. 

Vid smärtlindring för spädbarn har de viktigaste icke-farmakologiska metoderna visat sig vara trygga, eftersom det inte förekommer några biverkningar som vid användningen av läkemedel. Dessutom kan spädbarnets föräldrar delta i genomförandet av de icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna om de får tillräckligt med stöd och tillräckliga anvisningar av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. 

Hotus-vårdrekommendation® beskriver evidensbaserade rekommendationer om de icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder, som har konstaterats vara effektiva i samband med följande undersökningar och vårdåtgärder för spädbarn i intensivvård: provtagning i hälen, venpunktion, insättning av en perifer venkateter (PICC) och en central venkateter (CVK), insättning av en navelvenskateter, stick i underhuden, stick i muskel, arteriastick, ingrepp som vidrör luftvägarna, näsan och munnen, ROP-ögonundersökning och ultraljudsundersökning av hjärtat. I vårdrekommendationen beskriv konkret genomförandet av varje ickefarmakologisk metod och föräldrarnas deltagande i barnets smärtlindring beaktas. 

Syftet med vårdrekommendationen är att man med denna kan harmonisera smärtlindringspraxis vid de enheter som vårdar spädbarn. Alla yrkeskunniga inom hälso-och sjukvården, som i sitt arbete vårdar spädbarn i intensivvård och ger deras föräldrar handledning i användningen av icke-farmakologiska metoder kan dra nytta av rekommendationerna. 

Vårdrekommendationen kan även anpassas till andra avdelningar på sjukhuset, inom primärvården och vid smärtlindring av spädbarn i privata hälsovårdstjänster. Vårdrekommendationen kan också användas som en tillförlitlig informationskälla inom utbildningen av sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, närvårdare, fysioterapeuter, bioanalytiker och läkare.