Skip to main content

Daglig vård av trakealkanyl och trakeostoma hos en patient med trakeostomi

Vårdrekommendation

Publicerad på finska 2023

Trakeostomi är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på luftstrupens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen, dvs. trakeostomat är tillfälligt eller permanent​​. De vanligaste orsakerna till trakeostomi är långvarig behandling med ventilator, luftvägshinder, trauma på halsområdet, infektioner, tumörer, medfödda utvecklingsstörningar och sväljningssvårigheter​​. Med tanke på underliggande sjukdomar och funktionsförmåga utgör patienter med trakeostomi en mycket heterogen grupp. I Finland görs en trakeostomi på mindre än tusen personer om året​​, och andelen barn är liten​.  

Ett trakeostoma påverkar på många olika sätt vården av patienten​​. I vården ingår olika risker som ska uppmärksammas i vårdarbetet, såsom ventilatorassocierad lunginflammation, problem med huden kring trakeostomat och blockering i trakealkanylen eller att kanylen lossnar​​. 

För att kunna vårda en patient med trakeostomi krävs i synnerhet kunskap i anatomi, fysiologi, och aseptik, kunskap om instrument, skötseln av kanylen och öppningen och åtgärder som gäller i vården av en patient med trakeostomi​​. Vårdpraxis och anvisningar varierar mellan organisationer​​, så enhetliga föreskrifter och vårdrekommendationer är nödvändiga för att trygga patientsäkerheten och vårdkvaliteten.  

Vårdrekommendationen gäller daglig skötsel av trakealkanylen och trakeostomat och innefattar hudvård och fästande av trakealkanyl, sugning i luftvägarna, fuktande av inandningsluften och att hålla trakealkanylen öppen. Denna vårdrekommendation gäller främst åtgärder i vårdarbetet, men utöver dessa bör man i vården av en patient med trakeostomi uppmärksamma patientens behov att bli bemött som en hel människa trots det krav på tekniskt kunnande och de kommunikationssvårigheter som vården innebär​.