Skip to main content

Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Målet med denna vårdrekommendation är att erbjuda evidens gällande insulinbehandling för vuxna
diabetespatienter, som baserar sig på kritiskt bedömd forskning och expertutlåtanden. Med hjälp av
denna rekommendation kan man förenhetliga handledningen för insulinbehandling, varvid
insulinbehandlingen genomförs på ett optimalt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med
patientens bästa. Ett mål med vårdrekommendationen är också att öka medvetenheten om
innehållet i handledningen för insulinbehandling bland social- och hälsovårdspersonal, lärare och
studerande.