Skip to main content

Identifiering av riskförhållanden för illabehandling av barn i familjen

Publicerad på finska 2022

Denna vårdrekommendation är en uppdatering av ”Vårdrekommendationen om effektiva metoder för att identifiera illabehandling av barn i social- och hälsovården” som publicerats 2008 och uppdaterats 2015.

Målet för uppdateringen är i synnerhet de riskförhållanden som riskfaktorerna för barnets illabehandling i familjen utgör och identifiering av dem. I denna vårdrekommendation betonas tidig identifiering och förebyggande av barnets illabehandling. Målet med vårdrekommendationen är att med hjälp av den producerade informationen förenhetliga och förbättra identifieringen av illabehandling av barn och riskförhållanden.

Vårdrekommendationen har utarbetats för de yrkespersoner som är verksamma inom social- och hälsovården eller som utbildar människor till branschen och vårdar barn under 18 år och deras familjer, eller ansvarar för utbildningen av social- och hälsovårdspersonal. Vårdrekommendationen kan också utnyttjas i till exempel inom företagshälsovården för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänster samt i socialtjänster för barn och unga.

Vårdrekommendationen rekommenderas också för användning hos alla andra instanser som tillhandahåller tjänster för barn och familjer, såsom i läroanstalter, på daghem, i församlingar, förbund, organisationer och kommuner som ordnar tjänster och rekreationsverksamhet för familjer. Vårdrekommendationen kan användas för utvecklingen av förebyggande tjänster, tjänster för tidigt stöd och våldsförebyggande arbete i välfärdsområdena.