Skip to main content

Lyckad laboratorieprovtagning –rekommendation om val av undersökning,identifiering och handledning av patienten

Publicerad på finska 2021

Syftet med rekommendationen är att ge yrkespersoner inom hälso- och sjukvården evidensbaserad information om remittering av patienter till laboratoriernas provundersökningar, för att de producerade laboratorieresultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt. Man har strävat efter att förbättra rekommendationens tillämplighet genom att till den uppdaterade versionen lägga till specifikationer som baseras på praktisk erfarenhet eller experternas uppfattning. Man har lämnat provtagningens tekniska skede utanför rekommendationen, då det redan finns standarder och en färsk nationell rekommendation om det. Undersökningarnas analytiska skede har även avgränsats utanför denna rekommendation.

Det nationella målet för hänvisning av patienten till laboratorieundersökningar är en minskning av dåligt inriktad och bristfällig verksamhet samt kostnader som felen orsakar. Handledningen som ges av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården har uppnått sitt syfte om patienten eller hens representant förstår att hen är målsägande för sig själv eller hen som hen är medföljare för, samt har kunnat ge sitt informationsbaserade samtycke till nödvändiga laboratorieundersökningar.

Rekommendationen är avsedd för alla de yrkespersoner inom social- och hälsovården som deltar i provtagningen samt för dem som förbereder social- och hälsovårdens regionala eller lokala anvisningar om att sända patienter till laboratorieundersökningar eller instruktioner till provtagningen. Även snabbtester, så kallade patientnära tester, som görs på vårdenheterna och tillförlitlig tolkning av dessa förutsätter precisering av åtgärderna i enlighet med rekommendationen. Rekommendationen är lämplig att användas som undervisningsmaterial inom utbildning av yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Hotus-vårdrekommendation®: Lyckad laboratorieprovtagning –rekommendation om val av undersökning, identifiering och handledning av patienten