Skip to main content

Stöd för en minnessjuk person att utföra dagliga aktiviteter – Icke-farmakologiska metoder i vården

Publicerad på finska 2019:

Minnessjukdomar är allmänt förekommande sjukdomar och kommer mellan tredje och femte plats i jämförelse med de vanligaste kroniska sjukdomarna i västvärlden. Målet för vården av minnessjuka är att den minnessjuke trots sin sjukdom, på sitt eget sätt inom ramen för sina resurser kan leva sitt liv så fullt ut som möjligt. En viktig del av vården av minnessjuka är bedömning och uppföljning av den minnessjukes funktionsförmåga samt stöd i utförande av dagliga aktiviteter.

Syftet med vårdrekommendationen är att ge evidens för betydelsefulla icke-farmakologiska metoder som har effekt på minnessjuka och som grundar sig på kritiskt utvärderade studier. Dessa metoder kan användas i vården för att stöda en minnessjuk persons förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Vårdrekommendationens slutliga mål är att främja möjligheten för minnessjuka att leva ett full-värdigt liv inom ramen för sin funktionsförmåga och det stöd de får. Ett mål är även att standar-disera vårdpraxisen och främja användningen av icke-farmakologiska metoder som har en positiv effekt på minnessjuka och som för dem är betydelsefulla i samband med stödet till min-nessjuka att utföra dagliga aktiviteter, som en del av vårdens rehabiliterande grepp i arbetet.