Skip to main content

Tiesitkö, että Hotus tukee näytön käyttöönottoa hoitotyössä?

Näyttö = ajantasainen, järjestelmällisesti läpikäydyn arvioidun tutkimustiedon tiivistelmä tai tutkimustiedon puuttuessa asiantuntijoiden yhteisymmärrys asiasta.

Käynnissä olevat hankkeet: Hoitotyön sähköinen päätöksentuki

Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -hanke (2020-) tarkastelee potilastietojärjestelmiin integroidun sähköisen päätöksentuen käyttöä hoitotyössä ja sen mahdollisuuksia näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena perusterveydenhuollossa.
Sähköinen päätöksentuki on tiedonhallinnan tukijärjestelmä, joka antaa terveydenhuollon ammattilaiselle automatisoituja ja potilaskohtaisia ohjeita, muistutteita ja hälytyksiä potilastietojärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella. Lisää tietoa aiheesta löydät täältä

FinYHKÄ-malli

Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (FinYHKÄ) kuvaa näyttöön perustuvan hoitotyön käytännön (esim. potilasohjaus) toimeenpano- ja seurantaprosessin. FinYHKÄ-malli on nelivaiheinen ja se kuvaa tiedon tuottamisen, käytäntöjen yhtenäistämisen ja osaamisen varmistamisen vastuut neljällä tasolla: 1) kansallinen taso 2) alueellinen taso 3) organisaation ja työyksikön taso sekä 4) työntekijän taso. FinYHKÄ-mallin ja tietoa mallin soveltamisesta löydät täältä

Hyvien käytäntöjen pankki

Hyvien Käytäntöjen pankkiin kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kehitettyjä näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen pankissa julkaistavien käytäntöjen avulla on tarkoitus helpottaa näyttöön perustuvien käytäntöjen leviämistä ja organisaatioiden näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä.
Organisaatiot voivat ilmoittaa Hotukselle kehittämänsä käytännön arvioitavaksi ja mahdollisesti Hyvien käytäntöjen -pankkiin hyväksyttäväksi. Samalla lomakkeella voi osallistua myös Näytöllä Tuloksiin -kilpailuun. Kilpailuun osallistuvat käytännöt tulee ilmoittaa mukaan 31. lokakuuta 2021 mennessä. Lisää tietoa hyvien käytäntöjen pankista.

Näyttöön perustuvan hoitotyön seuranta

Hotus seuraa säännöllisesti, kuinka Terveydenhuoltolain velvoittama näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu sote-organisaatioissa. Kyselyllä kerätyn tiedon avulla voidaan tunnistaa kehittämistarpeita näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteissa. Seuraava kansallinen kysely tullaan toteuttamaan syksyllä 2021.