Skip to main content

Hankkeet

Hotuksen omat tutkimus- ja kehittämishankkeet liittyvät näyttöön perustuvaan toimintaan, sen edistämiseen sekä näyttöön perustuvan toiminnan arviointiin. Lisäksi Hotus osallistuu asiantuntijatahona yhteistyökumppaneidensa hankkeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Näyttöön perustuvan hoitotyön tilan arviointi

Hotus arvioi ja seuraa noin kolmen vuoden välein toteutettavalla kansallisella kyselytutkimuksella näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2017 ja toisen kerran 2021. Kyselystä ja sen tuloksista voit lukea tarkemmin kohdasta Toteutuminen Suomessa

Yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kanssa järjestelmällisten katsausten laadinnassa

 Vuonna 2020 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti järjestelmällisten katsausten laadinnan hankkimista koskevan puitesopimuskilpailutuksen, jossa Hotus tuli ensimmäiselle sijalle. Tämä johti mahdollisuuteen tiivistää yhteistyötä STM:n ja Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) kanssa.

Hotus toteuttaa STM:n toimeksiannosta järjestelmällisiä katsauksia eri aihealueista PALKO:n suositusvalmistelun tueksi. Järjestelmälliset katsaukset laaditaan yhteistyössä eri aihealueiden asiantuntijoiden kanssa. Puitesopimuskausi on kaksivuotinen, minkä lisäksi STM on käyttänyt yhden optiovuoden sopimuksen jatkamiseksi Hotuksen kanssa.

Lue lisätietoja PALKO:n sivuilta.

Yhteistyökumppaneiden hankkeet, joissa Hotus on mukana

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) 2021– jatkuu

Hotus on mukana yhtenä asiantuntijatahona Suomen Akatemian rahoittaman PROSHADE-hankkeen vuorovaikutusverkostossa. Hankkeen tavoite on edistää kustannusvaikuttavaa, laadukasta ja jaettuun päätöksentekoon perustuvaa terveydenhuoltoa. Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Duodecim.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia (2022–2025)

FInCCHTA:n toteuttaman hankkeen tavoitteena on lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää ja tehdä tiedosta pysyvä osa terveydenhuollon kansallisia suosituksia. Lisäksi tarkoituksena on luoda yhtenäinen malli kustannusvaikuttavuustiedon integroimisesta suosituksiin sekä selvittää kansallisten laaturekistereiden hyödyntäminen suosituksien kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustiedon arvioinnissa.

Hankkeessa myös selkeytetään sosiaalihuollon osalta suosituksissa käytettävää termistöä ja selvitetään sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin. Tämän pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehittämismallit ja -pilotit.

Hotus on mukana hankkeessa yhteistyötahona ja pilotoi kustannusvaikuttavuustiedon integroimista hoitosuosituksiin.

Lue lisää hankkeesta Innokylän sivuilta.

Päättyneet hankkeet

Hotus on mukana yhtenä asiantuntijaorganisaationa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Laaturekisterit 2021–2022 projektin neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on mm. tukea asiantuntemuksellaan laaturekisteritoimintaa, sen kehittämistä ja arvioida laaturekisterien suunnitelmia. Projektin tavoitteena on valmistautua THL:n lakisääteisen laaturekisteritoiminnan käynnistämiseen.

Laaturekisterit ovat potilaiden saamista hoidoista ja saavutetuista hoitotuloksista muodostettuja tietokokoelmia. Laaturekistereiden avulla voidaan seurata, vertailla ja arvioida järjestelmällisesti ja luotettavasti terveydenhuollon laatua. Lue lisää THL:n sivuilta.

Oulun ammattikorkeakoulun toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin työterveyshoitajien ja työterveyslääkäreiden osaamista ja asenteita näyttöön perustuvan toiminnan osalta sekä toiminnan organisoitumista suomalaisissa työterveyshuolloissa. Aineisto kerättiin työterveyshoitajilta ja työterveyslääkäreiltä yhteistyössä ammattiliittojen ja työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa vuosina 2020–2021. Kerätyn aineiston perusteella ja aikaisempia malleja hyödyntäen rakennettiin myös käytännöllinen malli näyttöön perustuvan toiminnan organisoimiseksi työterveyshuoltoihin.

Näyttöön perustuva työterveyshuolto -kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön, Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen, Suomen Työterveyshoitajaliiton ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimushanketta rahoitti Työsuojelurahasto ja koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Hankkeesta Oamkin verkkosivuilla

Hankkeesta Työsuojelurahaston verkkosivuilla

Sähköinen päätöksentuki on sääntöpohjaista tekoälyä hyödyntävä tiedonhallinnan tukijärjestelmä, joka antaa terveydenhuollon ammattilaiselle automatisoituja ja potilaskohtaisia ohjeita sekä muistutteita ja hälytyksiä potilastietojärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella. Hankkeessa hyödynnetään Kustannus Oy Duodecimin EBMEDS-palvelua (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support), joka on nykyisellään suunniteltu tukemaan erityisesti lääkäreiden työtä.

Hotuksen Hoitotyön sähköinen päätöksentuki -hankkeen kautta käynnistettiin Hotus-hoitosuositusten integrointi sähköiseen päätöksentukeen. Jatkossa suositusten integrointia toteutetaan osana Hotuksen normaalia toimintaa.

Hotus toteutti yhteistyössä Muistiliiton kanssa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman Muistava-hankkeen (2018–2020). Hankkeen tavoitteena oli edistää muistisairaan hyvän ja turvallisen hoidon toteutumista laatimalla muistisairaan asuinmuodon valintaa ja siihen liittyvien kysymysten puheeksi ottamista tukeva työkalu. Hankkeessa luotiin myös toimintamalli työkalun valtakunnalliseen käyttöönottoon.

Lue lisää Muistava-hankkeesta täältä.

Muistava-työkalut ja siihen liittyvät materiaalit löydät osoitteesta www.muistava.fi.