Skip to main content

Hyvien käytäntöjen pankki

Hyvien Käytäntöjen pankkiin kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kehitettyjä näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Näyttöön perustuvalla hyvällä käytännöllä tarkoitetaan esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä potilaiden tai asiakkaiden hoitoon, palvelujen kehittämiseen tai terveyden edistämiseen kehitettyä toimintamallia tai muuta käytännön ohjeistusta, joka on kehitetty hoitosuositukseen ja/tai muuhun tutkimusnäyttöön pohjautuen ja joka on osoittautunut toimivaksi käytännön hoitotyössä. Hotuksen Hyvien Käytäntöjen pankissa julkaistavien käytäntöjen avulla on tarkoitus helpottaa näyttöön perustuvien käytäntöjen leviämistä ja organisaatioiden näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Pankissa julkaistavista käytännöistä päättää Hotus. 

Ilmoita hyvästä käytännöstä

Hyvien käytäntöjen pankkia täydennetään sitä mukaa, kun saamme ilmoituksia hyvistä käytännöistä. Hyviä käytäntöjä kerätään myös Näytöllä tuloksiin -kilpailujen osallistujien töistä.

Käytäntöjen arvioinnissa huomioidaan, miten hankkeessa on hyödynnetty näyttöä ja kuvattu hankkeen toteutus ja tulokset. Käytäntöä koskevat tiedot julkaistaan vain ilmoittajaorganisaation tai sen edustajan luvalla. Tietojen luovuttaja voi halutessaan kieltää tietojen julkaisemisen tai pyytää tietojen poistamista (Hotuksen tietosuojaseloste).

Hyvät käytännöt

Päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Tekonivelsairaala Coxassa

Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa tekonivelkirurgiaan erikoistunut sairaala. Coxassa tehdään vuosittain yli 7000 tekonivelleikkausta. Tavoitteeksi asetettiin päiväkirurgian hallittu lisääminen, turvallisen ja sujuvan kotiuttamisen takaaminen toimenpidepäivänä sekä hoidon laadun ja potilastyytyväisyyden säilyminen korkealla tasolla.

I palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2024

Kotihemodialyysipotilaan hoitoprosessin kehittäminen

Kehittämisprosessi toteutettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, joka vastaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen munuaiskorvaushoitopotilaiden hoidosta.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

II palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2024

Kliinisen työnkulun ja potilaan hoitopolun optimointi rytmivalvurin implantoinnissa ja seurannassa

Rytmivalvuripotilaan hoidon kehittäminen toteutettiin Tampereen Sydänsairaalassa.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

Kunniamaininta Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2024

Hyvän käytännön kehittäminen potilaiden unen edistämiseksi sairaalassa

Kehittämis- ja tutkimushanke toteutettiin Satasairaalassa. Hankkeeseen valittiin aluksi neljä aikuisten somaattista vuodeosastoa. Myöhemmin mukaan otettiin vielä kaksi vuodeosastoa. Kohdejoukkona hankkeessa oli kyseisten osastojen potilaat ja hoitohenkilökunta.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

III palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2022

Pakon käytön vähentäminen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisessa osastohoidossa

Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA-yksikkö on valtakunnallinen erityistason yksikkö, jossa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan alle 18-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat vakavien mielenterveydellisten ongelmien vuoksi turvaosasto-olosuhteita.  Potilaiden vaikeahoitoisuudesta johtuen EVA-yksikössä on jouduttu turvautumaan tiukkoihin sääntöihin ja potilaiden itsemääräämisoikeutta rajoittaviin toimenpiteisiin. Pakkotoimien käyttämistä hoidossa halutaan kuitenkin valtakunnallisesti vähentää, mistä syystä EVA-yksikössäkin alettiin tarkastella kriittisesti yksikön sääntöjä ja vakiintuneita käytäntöjä sekä kehittää hoitotyötä siihen suuntaan, että pakon käyttöä pystyttäisiin vähentämään.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

Voittaja – I palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2019

Painehaavojen ehkäisyn ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Kehittämistyössä kuvataan Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan keskussairaalan (nykyisin Satasairaala) aikuispotilaiden somaattisilla vuodeosastoilla sekä sairaanhoitopiirin alueella toimivissa vanhusten tehostetun asumispalvelun yksiköissä toteutettua hanketta. Ennen kehittämishanketta käytössä ei ollut systemaattista painehaavariskin arviointia, tarkkaa tietoa painehaavojen esiintymisestä, eikä systemaattista kehittämistä painehaavojen ehkäisystä. Hankkeessa kehitettiin painehaavojen ehkäisyä ja siihen liittyvää osaamisen kehittämistä.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

II palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2019

Teho-osaston ja sairaalan vuodeosastojen välisen yhteistyön kehittäminen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa asukkaiden erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Sairaalan teho-osastolla hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita.  Tässä kehittämistyössä tarkastellaan, kuinka henkilökunnan valmiuksia hoitaa kriittisesti sairaita potilaita voisi tukea. Mukana olivat teho-osaston lisäksi sairaalan keuhkosairauksien-, vatsaelinkirurgian- ja neurokeskuksen vuodeosastot.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

III palkinto Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2019

Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli (IYT)

Oulun yliopistollinen sairaalan vierihoito-osasto 13 on 40-paikkainen osasto, jossa hoidetaan synnyttäneitä äitejä / perheitä ja heidän vastasyntyneitä sekä raskaana olevia naisia. Kehitystyön alkuvaiheessa osaston imetysohjauksessa havaittiin sisällöllistä vaihtelua sekä yksilöllisyydessä, jatkuvuudessa ja tasapuolisuudessa puutteita. Osastolla lähdettiin kehittämään näyttöön perustuvan imetysohjauksen yhtenäistä toimintamallia.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

Kunniamaininta Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2019

Näyttöön perustuva hoitotyön henkilöresurssien uudelleenallokointi huddle-toimintamallia hyödyntäen

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja –sosiaalihuollon kanssa. Lapin sairaanhoitopiirissä oli ollut jo vuosia käytössä Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä, jolla saatiin validoitua tietoa potilaiden hoitoisuudesta.  Käytössä ei kuitenkaan ollut tietokanavaa yksiköiden välillä päivittäiseen hoitoisuustiedon jakamiseen ja sitä kautta resurssien uudelleenallokointiin potilaiden hoidon tarpeiden mukaisesti. Tässä kehittämistyössä tarkastellaan henkilöresurssien uudelleenallokointia huddle-toimintamallia hyödyntäen.

Lue lisää tästä hyvästä käytännöstä

Kunniamaininta Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2019