Skip to main content

FinAME-asiantuntijuusmalli™

FinAME-asiantuntijuusmalli™ (engl. the Action Model of Expertise) kuvaa eri hoitotyön asiantuntijoiden toimintaa näyttöön perustuvassa hoitotyössä. FinAME-asiantuntijuusmallin (jatkossa myös FinAME) taustalla oleva Asiantuntijuusmalli julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ‘Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön’ -toimintasuunnitelmassa (STM 2009). Sen jälkeen mallia on kehitetty ja vuonna 2022 julkaistiin mallin nykyinen uusittu versio.  Sen kehittämisestä vastasi Hotus yhteistyössä Suomen sairaanhoitajien yhteydessä toimivan Advanced Practice Nursing (APN) työryhmän kanssa.

FinAME-asiantuntijuusmalliin on lisätty johtamisen, kouluttajien, tutkijoiden ja hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijat. Lisäksi mallia uudistettiin tuomalla näkyviin JBI:n näyttöön perustuvan terveydenhuollon (NPTH) mallin vaiheet, joissa eri asiantuntijoilla on omat painopisteensä näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) kehittämisessä ja toimeenpanossa.

FinAME:ssa (ks. kuva) on kuvattu ensin johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoiden toiminta näyttöön perustuvassa hoitotyössä JBI:n mallin mukaisesti sen eri vaiheissa (sininen taulukko). Heidän toiminnassaan korostuu NPH:n edellytysten varmistaminen ja tukeminen.

Seuraavaksi on kuvattu kliinisessä hoitotyössä toimivien asiantuntijoiden toiminta vastaavissa vaiheissa (punainen taulukko). He puolestaan toimivat lähempänä asiakasta ja potilasta, joten heidän toimintansa varmistaa näytön käyttöönoton ja näyttöön perustuvan toiminnan toteutumisen.

Erityyppisten asiantuntijoiden toiminta täydentää toisiaan tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen sekä hyödyntämisestä kertyvän uuden tiedon tuottamisen syklissä. Keskeistä on yhdistää erityyppisten asiantuntijoiden osaaminen, jolloin myös jokainen vapautuu omaan perustehtäväänsä.

Klikkaa ja suurenna
Klikkaa ja suurenna

HUOM! FinAME ei ole urakehitysmalli. FinAME:ssa painopiste on siinä, miten hoitotyön eri asiantuntijoiden toiminta painottuu näyttöön perustuvassa hoitotyössä.

Lähteet:

Jordan Z, Lockwood C, Aromataris E, Munn Z. 2019. The updated JBI model for evidence-based healthcare. The Joanna Briggs Institute. International Journal of Evidence-Based Healthcare 17(1), 58–71.

STM 2009. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009–2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18.

Tuomikoski A, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Hamari L, Holopainen A. 2019. Suomalainen asiantuntijuusmalli (FinAME) näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena jo 10 vuotta. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 38–41.

Tuomikoski A-M, Parisod H, Kotila J, Palomaa M, Suutarla A, Holopainen A. 2023. FinAME-asiantuntijuusmalli™ näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena. Tutkiva Hoitotyö 21(1), 20–28.