Skip to main content

FinYHKÄ™ – Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli

FinYHKÄ™ (aikaisemmin YHKÄ) on Hotuksen kehittämä näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli. Siinä kuvataan toiminnan taustalla olevat tiedon tuottamisen, käytäntöjen yhtenäistämisen ja osaamisen varmistamisen vastuut kansallisella, alueellisella, organisaation ja työyksikön sekä työntekijän tasolla.

Näyttöön perustuvien käytäntöjen yhtenäistäminen kuvataan FinYHKÄ™-mallissa nelivaiheisena toimeenpano- ja seurantaprosessina (kuvio 1).  Näyttöön perustuva yhtenäinen käytäntö tukee työntekijän potilaan/asiakkaan keskinäistä päätöksentekoa, edistää hoidon laatua, tehostaa työyhteisön toimintaa karsimalla turhia tai vanhentuneita käytäntöjä sekä edistää hoidon vaikuttavuutta.

FinYHKÄ™-malli (Hotus 2010).

Toimintamallia on sovellettu esimerkiksi

Lähteet

Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M, Perälä M-L. 2010. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi – toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1, 38–45.

Jylhä V, Oikarainen A, Perälä M-L, Holopainen A. 2017. Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region. World Health Organization, Regional Office for Europe. Available: https://apps.who.int/iris/handle/10665/353672

STM 2009. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009–2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18.

Suhonen R, Ylönen M, Jalonen L, Holopainen A. 2019. Leading Evidence-Based Practice in Finnish Healthcare, pages 83–98. In: Hafsteinsdóttir H, Jónsdóttir H, Kirkevold M, Leino-Kilpi H, Lomborg K, Rahm Hallberg I. (Editors). Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries. Springer, Switzerland.