Skip to main content

Uutinen Hotus-hoitosuositus: Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta

Tiesitkö, että Suomessa tehdään vuosittain noin 80 miljoonaa laboratoriotutkimusta eli runsaat 10 tutkimusta henkeä kohti? Näihin tutkimuksiin liittyy näytteenottokertoja arviolta noin 10–20 miljoonaa.

Virheistä on merkittävää haittaa

Tapahtumat ennen näytteen saapumista laboratoriolaitteelle, eli laboratoriotutkimuk­sen preanalyyttinen vaihe, aiheuttaa potilaan turvallisuudelle useammin riskin kuin itse mittaus. Tyypillisiä virheitä ovat väärän tai turhan tutkimuksen valinta, potilaan informoinnin ja esivalmistelun puute, puutteellinen tutkimuspyyntö, tutkimuksen tallennus väärälle potilaalle, näytteen väärä ottotapa, näytteenotto väärältä potilaalta tai hoidon kannalta vääränä ajankohtana, puutteelliset näytetarrat, näytteiden sekaan­tuminen ja näytteiden virheellinen säilytys- tai kuljetustapa. Erityisesti potilaan tai näytteen virheellinen tunnistaminen voi aiheuttaa vakavia potilasturvallisuusriskejä.

Laboratoriotutkimuksiin liittyviä vaaratapahtumia (haittatapahtumia ja läheltä piti -tilanteita) esiintynee 1 % näytteenotoista, haittatapahtumia 0,1 % ja vakavia hait­toja noin 1:100 000 näytteenottoa kohti. Näistä kertynee maassamme vuosittain noin 10 000 vaaratapahtumaa ja noin 1 000 haittatapahtumaa. Joka neljäs kaikista laboratoriotutkimuksesta johtuvista haittatapahtumista voi viivästyttää potilaan hoitoa, heikentää ennustetta ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Preanalyyttisten virheiden suorat kustannukset Suomen terveydenhuollolle lienevät vuosittain ainakin 10 miljoonaa euroa.

Oikeilla menettelytavoilla parannetaan hoidon laatua ja tehokkuutta

Potilaan ohjaamisesta näytetutkimuksiin ei ole kattavia kansallisia toimintasuosituksia. Alueellisia potilasohjeita käytetään vaihtelevasti, eikä systemaattista seurantaohjelmaa ole. Kansallinen toimenpideohjelma puuttuu, vaikka potilaiden laboratoriodiagnostiikan puutteet, ja niistä aiheutuvat turhat kustannukset tunnistetaan.

Kenelle tämä Hotus-hoitosuositus on laadittu?

Tämä hoitosuositus on tarkoitettu kaikille näytteenottoprosessin eri vaiheissa näytteenottoon osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä henkilöille, jotka laativat ohjeistuksia potilaiden valmistamiseksi näytetutkimuksiin ja toimintaohjeita näyt­teenottoon ja vieritutkimuksiin. Tämä suositus soveltuu myös opetusmateriaaliksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen.

Kiitokset

Kiitämme työryhmää, joka on tehnyt upeaa työtä yhdessä sinnikkäästi. Tämän hoitosuositustyöryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Seija Tuokko. Työryhmä kokonaisuudessaan löytyy alla olevasta kuvasta.

Linkki Hotus-hoitosuosituksiin®