Skip to main content

Tiedote raportin julkaisusta: Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Hotus toteutti loppuvuodesta 2021 järjestyksessään toisen näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa arvioivan kansallisen kyselyn. Raportti kyselyn tuloksista julkaistiin 9.6.2022.

Kansallisen kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kuvata näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa Suomessa. Kyselyn aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä syys-lokakuussa 2021 yhteistyössä hoitotyöntekijöitä edustavien ammattiliittojen ja -järjestöjen kanssa.

Kyselyn toteutuksen ydinryhmä, johon kuuluvat tutkija Heidi Parisod, tutkija Hannele Siltanen sekä tutkimusjohtaja Arja Holopainen kiittävät lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita sekä kaikkia ammattiliittoja ja -järjestöjä, jotka ovat tehneet tässä tärkeässä asiassa yhteistyötä: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy (ml. Suomen Sairaanhoitajat ja Suomen Kätilöliitto ry), Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry.

Tiedostamme että kyselyn toteutuksen ajankohta oli kaikin puolin haasteellinen ja siksi olemme erityisen otettuja kaikista saamistamme vastauksista” – toteaa Arja Holopainen.

Kyselyn tulokset perustuvat 1 595 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa työskentelevien ja kliinisissä tehtävissä toimivien hoitotyöntekijöiden sekä hoitotyön asiantuntija-, johto- ja hallintotehtävissä toimivien arvioon nykytilanteesta. Kyselyyn vastasi laaja joukko kliinistä hoitotyötä tekeviä kattaen sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, ensihoitajia ja uutena vastaajaryhmänä myös lähi- ja perushoitajia.

Näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisessa edelleen useita kehittämistarpeita

Kyselyn tulosten perusteella on havaittavissa hienoista parannusta näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisessa verrattaessa tuloksia vuonna 2017 toteutetun kyselyn tuloksiin, mutta kehittämistarpeita on edelleen useita. Kehittämistarpeet kohdentuvat vastaajien näkemysten perusteella erityisesti organisaation tukirakenteisiin ja hoitotyön johtajilta saatavaan tukeen.

Toimintaympäristöistä yliopistosairaala sekä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto näyttäytyivät tarkastelluissa kuvailevissa tuloksissa vastaajien näkemysten perusteella myönteisessä valossa. Tarkempien johtopäätösten esittäminen eri toimintaympäristöjen ja ammattiryhmien välisistä eroista edellyttää kuitenkin vielä lisäanalyysejä.

Tulokset avaavat tämänhetkistä hoitotyön tilannetta suhteessa Terveydenhuoltolain vaatimuksiin ja tuovat esiin kansallisia kehittämistarpeita hoitotyön näyttöön perustuvuutta tukevissa tekijöissä” – korostaa tutkija Heidi Parisod.

Kansallisen tilan seuranta jatkuu

Nyt toteutettu kysely on jatkoa Hotuksen ja Suomen Sairaanhoitajaliiton (nyk. Suomen Sairaanhoitajat) vuonna 2017 toteuttamalle ja 2018 raportoimalle kyselylle. Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilan arviointiin käytettiin nyt ensimmäistä kertaa uutta näyttöön perustuvan hoitotyön arviointimittaria, jota kehitettiin yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkijoiden kanssa.

Heidi Parisod toteaa: ”Jatkossa kysely tullaan toteuttamaan samaa mittaria käyttäen noin kolmen vuoden välein näyttöön perustuvan hoitotyön etenemisen seuraamiseksi”.

Raportti liitetaulukoineen on saatavissa täältä: https://www.hotus.fi/npt-kysely-2022

Lisätietoja kyselystä:

heidi.parisod(at)hotus.fi, puhelin: 044 529 0037 sekä arja.holopainen(at)hotus.fi, puhelin: 044 529 0058