Skip to main content

Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista tiiviissä ja nopeasti luettavassa muodossa. Näyttövinkit on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kansalaisille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Lisäksi Näyttövinkkejä® julkaistaan hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.

Haluatko käyttää Näyttövinkkiä® lähteenä? Katso ohjeet täältä!

Kehitämme Näyttövinkkien päivitysprosessiamme. Tästä johtuen vuonna 2018 julkaistut ja sitä vanhemmat Näyttövinkit ovat saatavilla pyydettäessä. Näyttövinkkiä voi pyytää osoitteesta: silja.eskolin@hotus.fi

Lue uusin Näyttövinkki®

Näyttövinkki® 4/2024:

Millaiset psykososiaaliset menetelmät ovat tehokkaita ensipsykoosien ja skitsofrenian hoidossa?

(julkaistu 12.4.2024)

Kaikki Näyttövinkit® aihepiireittäin

2023:

Miten voidaan tukea ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa asuvien ikääntyneiden ihmisten seksuaalisuutta?

Miten akuutisti sairastuneiden tai pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden nestetasapainoa voidaan parantaa?

Millaisin keinoin sairaala- tai pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden ravitsemustilaa voidaan parantaa?

2022:

Miten muistisairaat kokevat lääkkeettömät menetelmät ja niihin osallistumisen?

Mitkä asiat estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua?

2021:

Mitä ikääntyneiden sosiaalisiin tarpeisiin liittyviä tekijöitä heille tarkoitetuissa palveluissa tulee huomioida?

Mistä tunnistan ikääntyviin muistisairaisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun asumis- ja hoivaympäristöissä?

Mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyneen liikuntakyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen sairaalahoidossa?

Miten aivoinfarktipotilaan varhennetun kotikuntoutuksen vaikutukset näkyvät yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

2020:

Kuinka kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä voidaan vaikuttaa kotihoidon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin sekä ikääntyneiden toimintakykyyn?

Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yksinäisyyteen, sosiaaliseen eristyneisyyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen?

2019:

Miten liikuntaharjoittelu vaikuttaa gerasteniasta kärsivien ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn?

2018 ja sitä vanhemmat: (saatavissa pyydettäessä)

Geriatrisen arvioinnin merkitys päivystyspoliklinikalla

Fyysisesti aktiivinen elämäntyyli ja ikääntyminen

Ravitsemusinterventioiden vaikuttavuus kotona asuvien ikääntyneiden kehonkoostumukseen

Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen ja ehkäisy: Asiakaslähtöiset, yhteistyö- ja järjestelmätason kattavat lähestymistavat

Muistisairaan henkilön läheisen tukeminen

Kotona asumista tukevien kotikäyntien vaikutus ikääntyvien toimintakykyyn

2021:

Matalavirtauksinen lisähappi aikuispotilailla: kostutuksen merkitys?

Millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on suun kautta toteutettavasta lääkehoidosta potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia?

2018 ja sitä vanhemmat: (saatavissa pyydettäessä)

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumista edistävät tekijät

Työympäristöön liittyvät tekijät lääkkeenantopoikkeamien taustalla

2022:

Mitkä asiat estävät ja edistävät uusien toimintatapojen vakiinnuttamista sairaalaympäristössä?

2021:

Miten potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset kokivat potilaiden mukanaolon käsihygienian noudattamisessa?

2020:

Millaisella hoitotyön johtamisella voidaan edistää ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa terveydenhuollossa?

2019:

Mitä tutkimusklubin järjestämisessä tulee huomioida

Vanhemmat: (saatavissa pyydettäessä)

Hyvien käytäntöjen leviäminen terveydenhuoltojärjestelmän tasolla

Terveydenhuollon päättäjien järjestelmällisten katsausten hyödyntämistä edistävät tekijät

Hoitosuositusten käyttöönotossa tapahtuva tiedon ”hävikki” esteenä tutkimusnäytön hyödyntämiselle

2023:

Mitkä tekijät ovat yhteydessä potilaan arvokkuuden kokemukseen akuutin sairaalahoidon aikana ja miten arvokkuuden kokemusta voidaan tukea?

Millaisin keinoin potilaita ja omaisia voidaan ohjata tunnistamaan potilaan henkeä uhkaava voinnin muutos?

2022:

Miten heteronormatiivisuus ilmenee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisessa terveydenhuollossa?

Millaisia kokemuksia seksuaalista väkivaltaa kokeneilla aikuisilla on vertaistukiryhmistä?

2021:

Millaisia kokemuksia paljon terveyspalveluja tarvitsevilla asiakkailla on kohtaamisista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa? 

2019:

Miten voidaan edistää potilaan osallistumista hoitotyön vuoteenvierusraportointiin?

2018 ja sitä vanhemmat: (saatavissa pyydettäessä)

Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana

Omahoidon ohjaus pitkäaikaissairauksien avohoidossa: sairaanhoitajavetoisten menetelmien vaikuttavuus

Teach-back pitkäaikaissairaan henkilön ohjausmenetelmä

Kotiutusmenetelmien vaikuttavuus potilaan palaamiseen sairaanhoitoon kotiutuksen jälkeen

Sosiaalisen median käytön vaikutus potilaisiin ja hoitosuhteeseen

2022:

Mitä psyykkisiä oireita haittatapahtumaan johtaneen virheen tehneellä terveydenhuollon ammattihenkilöllä ilmenee?

2019:

Edistääkö SBAR-raportointimenetelmän käyttö potilasturvallisuutta?

2018 ja sitä vanhemmat: (saatavissa pyydettäessä)

Asiakkaan ja hoitajan väliseen fyysiseen kanssakäymiseen liittyviä turvallisuusriskejä kotihoidon ympäristössä

Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana